1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep codomiski.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep codomiski.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  1. Każdy Kupujący z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu codomiski.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.codomiski.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
  3. SPRZEDAJĄCY – Natalia Nowak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Zoodietetyk Natalia Nowak, adres siedziby: Sufczyn 290 32-852 Dębno, NIP: 8691902234, REGON: 521888960, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: codomiski@gmail.com.
  4. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca ze Sklepu.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego.
  6. TREŚĆ CYFROWA – produkt wytwarzany przez Sprzedającego i dostarczany do Kupującego w postaci cyfrowej.
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Sklepu zakup Usług cyfrowych w postaci konsultacji dietetycznych dla psa lub kota prowadzonych online.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3 pkt. 1 Regulaminu przebiega na zasadach określonych w Regulaminie konsultacji.
  3. Świadczenie Usług Elektronicznych realizowane jest w ramach spotkania online poprzez platformę Google Meet oraz przez korespondencję mailową.
  4. Dostęp do wyboru terminu spotkania będącego częścią Usługi Elektronicznej, Klient otrzymuje na podany w zamówieniu adres e-mail natychmiastowo po zrealizowaniu płatności za zakup Usługi.
 4. WARUNKI DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH
  1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Sklepu zakup Treści cyfrowych w postaci plików PDF.
  2. Zakupioną Treść cyfrową Klient otrzymuje na podany w zamówieniu adres e-mail natychmiastowo po zrealizowaniu płatności za zakup. Treść cyfrową należy pobrać na swój komputer/urządzenie mobilne.
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI | FAKTURY
  1. Płatności w Sklepie są realizowane poprzez system płatności internetowych PayU.
  2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać fakturę, pisząc w tym celu na maila: codomiski@gmail.com. W treści maila należy uwzględnić datę zakupu, numer zamówienia oraz dane, na jakie ma zostać wystawiona faktura, w szczególności nazwę firmy oraz NIP.
  3. Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, mogą otrzymać fakturę, pisząc w tym celu na maila: codomiski@gmail.com. W treści maila należy uwzględnić datę zakupu, numer zamówienia oraz dane, na jakie ma zostać wystawiona faktura.
 6. REKLAMACJE | ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Kupujący może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: codomiski@gmail.com
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
  2. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług cyfrowych:
   1. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie Usług cyfrowych bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dokonania zakupu pod warunkiem, że Usługa nie została w całości wykonana.
   2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić się do Sprzedającego poprzez pocztę elektroniczną na adres: codomiski@gmail.com, z informacją o chęci odstąpienia od umowy, podając jednocześnie datę zakupu Usługi, numer zamówienia oraz numer konta bankowego do zwrotu środków pieniężnych.
   3. Sprzedający może odliczyć od kwoty zwrotu proporcjonalnie obliczoną wartość odpowiadającą okresowi, przez jaki Klient korzystał z usługi do czasu odstąpienia, oraz nakładowi pracy, który wykonał Sprzedający w związku z przygotowaniem się do świadczenia Usługi dla tego Klienta.
  3. Odstąpienie od umowy o dostarczanie Treści cyfrowych:
   1. Podczas zakupu Treści cyfrowych Klient wyraził zgodę na dostarczenie mu zamówionych Treści przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i utracił tym samym prawo do odstąpienia od umowy.
 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu prawidłowej obsługi zamówienia.
  2. Podmioty mogące przetwarzać dane osobowe Klienta:
   • Zoodietetyk Natalia Nowak – właściciel Sklepu,
   • PayU – system płatności internetowych,
   • Fakturownia – system fakturowania,
   • Calendly – system umawiania terminu konsultacji,
   • Google Meet – platforma do videorozmów, wykorzystywana do przeprowadzania konsultacji,
   • MailerLite – system mailingowy, newsletter.
  3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.